KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO  
TB phối hợp tuyển sinh lớp văn bằng 2 ngôn ngữ Anh
TB tuyển sinh lớp bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
TB tuyển sinh lớp cao học xây dựng năm 2018
Quyết định 653/QĐ-CĐKTKT - Thành lập HĐ Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kế hoạch 131/KH-CĐKTKT - Tuyên truyền và tư vấn tuyển sinh năm 2015
Kế hoạch 243/KH-CĐKTKT - Tổng kết năm học 2014 - 2015