Góc học tập  
Rèn luyện kỹ năng tự học cho HSSV
Góc nghiên cứu của K.TTC
Văn phòng khoa bố trí hài hòa theo tiêu chí 5 S (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng), nơi làm việc có cảm xúc theo chiều hướng tích cực.