Nghiên cứu khoa học  
Quyết định 756/QĐ-CĐKTKT - Cho phép thực hiện đề tài KHCN cấp trường năm học 2017 - 2018
Quyết định 498/QĐ-CĐKTKT - Xếp loại đề tài khoa học công nghệ, sáng kiến cấp trường năm học 2016-2017
Kế hoạch 321/KH-CĐKTKT - Nghiệm thu đề tài KHCN, sáng kiến cấp trường 2016-2017
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM HỌC 2016 - 2017
Quyết định 465/QĐ-CĐKTKT - Công nhận và xếp loại đề tài cấp trường năm học 2015 - 2016
Quyết định 650/QĐ-CĐKTKT - Thành lập HĐ Khoa học 2015 - 2016
Kế hoạch 651/KH-CĐKTKT - Xét duyệt tên và nội dung đề tài KHCN 2015 - 2016
Kế hoạch 228/KH-CĐKTKT - Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường
Các đề tài NCKH của Khoa Kinh tế - Tài chính năm học 2013 - 2014