Chương trình đào tạo  
Chương trình đào tạo ngành Tài chính - NH năm học 2016 - 2017
Chương trình đào tạo ngành Kế toán DN năm học 2016 - 2017
Chương trình đào tạo ngành Quản lý Văn hóa năm học 2016 - 2017
Quản lý văn hóa Đề cương II năm học 2016-2017
Quản lý văn hóa Đề cương I năm học 2016-2017
Đề cương TCNH Cao đẳng 2 năm học 2016 - 2017
Đề cương TCNH Cao đẳng 1 năm học 2016 - 2017
Đề cương Kế toán Cao đẳng năm học 2016 - 2017
Quyết định 270/QĐ-CĐKTKT - Chương trình đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ 4 ngành
Quyết định 258/QĐ-CĐKTKT - Kế hoạch giảng dạy TCCN hình thức VLVH 2015 - 2016
Chương trình đào tạo thuộc Khoa Kinh tế - Tài chính