Giới thiệu chung  

Giới thiệu chung về Khoa Kinh tế - Tài chính


 

          KHOA KINH TẾ - TÀI CHÍNH

 

          Email: Khoakinhtetaichinh.cdb@gmail.com

          SĐT: 0215 3810 875

          Trưởng khoa: ThS. Trần Thị Thanh Thủy

          Phó Trưởng khoa: ThS. Võ Thị Thu

          Tổng số giảng viên: 14 người; Trong đó có 13 Thạc sĩ, 1 Đại học.

 

          * Các bộ môn thuộc Khoa Kinh tế - Tài chính:

          1. Bộ môn Kế toán - Tài chính

          2. Bộ môn Văn hóa - Du lịch

          * Các ngành đào tạo:

          - Bậc Cao đẳng:

          1. Kế toán

          2. Tài chính - Ngân hàng

          - Bậc Trung cấp chuyên nghiệp:

          1. Kế toán doanh nghiệp

          2. Tài chính - Ngân hàng

          3. Quản lý văn hóa

          4. Hướng dẫn du lịch

          * Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Kinh tế - Tài chính:

          1. Chức năng của Khoa:

         Khoa Kinh tế - Tài chính có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy học tập và các chức năng khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của khoa.

          2. Nhiệm vụ của Khoa:

          a) Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân công của Hiệu trưởng;

          b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của Trường theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

          Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

          Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

          Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của Nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

          Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

          Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

          c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

         d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

          đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

          e) Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Nhà trường;

          f) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

          g) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

 

          THÔNG TIN NHÂN SỰ KHOA KINH TẾ - TÀI CHÍNH

 

DANH SÁCH KHOA KINH TẾ - TÀI CHÍNH

(Có mặt đến 03 tháng 8 tháng 2018)

Stt

Họ và tên

Ngày, tháng,
năm sinh

Năm công tác ở khoa

Dân tộc

Trình độ

Chức vụ hoặc công việc đang đảm nhận

Chuyên môn

Khác

Trình
 độ

Chuyên ngành

Loại hình

Ngoại ngữ

Tin học

1

 Trần Thị Thanh Thuỷ

1.11.75

1997

Kinh

Thạc sĩ

Kế toán Kiểm toán

C.quy

 

112

Trưởng Khoa

2

 Võ Thị Thu

14.5.72

2000

Kinh

Thạc sĩ

Kế toán Kiểm toán

C.quy

Anh C

112

P.Trưởng khoa

3

 Vi Hồng Minh

16.3.81

2005

Thái

ĐH

 Văn hoá Du lịch

C.quy

 

 

Giảng viên

4

 Nguyễn Hải Đăng

18.9.79

2006

Kinh

Thạc sĩ

Văn hoá học

C.quy

 

 

Giảng viên

5

 Trần Thị Hoa

25.9.83

2006

Kinh

Thạc sĩ

Kinh tế TCNH

C.quy

 

 

Giảng viên

6

 Vũ Thị Thuỳ

5.7.83

2007

Kinh

Thạc sĩ

Kinh tế TCNH

C.quy

AVB2

A

Giảng viên

7

 Bùi Thị Ngọc Bích

6.9.87

2010

Kinh

Thạc sĩ

Kế toán

C.quy

Anh B

B

Giảng viên

8

 Phạm Ngọc Hoàn

28.2.88

2010

Kinh

Thạc sĩ

Kinh tế TCNH

C.quy

AVB2

B

Giảng viên

9

Vũ Hồng Trường

26.8.80

2010

Kinh

Thạc sĩ

Văn hóa học

C.quy

 

 

Giảng viên

10

 Đặng Thị Huyền Trang

2.9.87

2011

Kinh

Thạc sĩ

Kế toán

C.quy

AVB2

B

Giảng viên

11

 Dương T Hoa Phượng

3.3.89

2012

Kinh

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

C.quy

 

 

Giảng viên

12

 Hoàng Thị Liên

22.2.88

2012

Kinh

Thạc sĩ

 Tài chính - Ngân hàng

C.quy

Anh B

112

Giảng viên, CBKS ISO

13

 Phạm Thị Hà

12.2.86

2012

Kinh

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

C.quy

Anh C

A

Giảng viên

14

 Nguyễn Đào Ngọc Ánh

22.4.92

2014

Kinh

Thạc sĩ

Tài chính - Ngân hàng

C.quy

Toeic 770

B

Giảng viên

 Tin liên quan